Utrecht: kwart groot ca. 1342 – 1364

Gevonden door Mark Volleberg

mark v1.1-800 marc v1-800

Muntheer: Jan van Arkel, bisschop van Utrecht 1342-1364

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,34 gr

Voorzijde: Wapenschild van Jan van Arkel getopt door een mijter. Mijter en wapenschild onderbreken het omschrift. Tekst tussen parelcirkels: * ✠IOhn’ – EPCS*; Jan episcopus.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis. Tekst tussen parelcirkels:  ✠ MONETA TRAIECT; Munt van Utrecht.

Datum: z.j. ca. 1342 – 1364

Slagplaats: Utrecht

mark-800

Jan van Arkel

Lit: De Mey Utrecht 204var; van der Chijs X, 16

Gedetermineerd door Mark Volleberg en rimidi

Knoop: Garde Civique ( burgerwacht ) 19e eeuw- 20ste eeuw

Gevonden door Kurt Crals

kurt c2-800 kurt c2.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: GARDE CIVIQUE

De Garde civique werd opgericht in 1830. Er werden spontaan door de burgerij milities opgericht in een aantal steden, met de bedoeling de orde te handhaven, ongeregeldheden en plunderingen te verhinderen en ook voor sommigen onder hen, mee op te trekken tegen Nederland. In oktober 1830 besliste het Voorlopig Bewind de spontaan gestichte milities te erkennen en samen te voegen onder militaire leiding, om er een supplementair embryo van een Belgisch leger van te maken. De Burgerwacht was georganiseerd op gemeentelijk niveau, oorspronkelijk in de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Zij was samengesteld uit burgers tussen 21 en 50 jaar, vooral jonge vrijgezellen en kinderloze weduwnaars, die geen deel uitmaakten van het leger. Afwijkingen en vrijstellingen konden worden toegestaan bij ziekten, misvormingen, verminkingen en de noodzaak om voor een gezin te zorgen. De missie van de militie luidde als volgt: de gehoorzaamheid aan de wetten behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellenhet waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit van zijn grondgebiedDe burgerwacht bestond uit compagnieën met aan het hoofd een kapitein en verdeeld in drie bans. De eerste ban speelde een rol op nationaal niveau en was vooral bedoeld om de onschendbaarheid van het territorium te doen eerbiedigen. De tweede ban stond het leger bij, “zonder evenwel de provincie te verlaten”. De derde ban bleef steeds ter plaats en zou niet te velde gaan. De standaarddienst bestond in het wacht optrekken en patrouilles uitvoeren voor de beveiliging van personen, het behoud van eigendommen en het handhaven van de openbare orde. Bij de aanvang van de vijandelijkheden in 1914 had de Burgerwacht zijn beste tijd gehad en betekende niet veel meer. Toch werden de ongeveer 45.000 leden die er op papier nog deel van uitmaakten, onder de wapens geroepen. Het was de bedoeling dat ze voor de handhaving van de orde zouden zorgen. De Duitsers beschouwden die troepen echter niet als militairen, maar als vrijschutters, die zonder meer konden worden doodgeschoten. In de meeste steden verdwenen de burgerwachten dan ook geruisloos. Enkele korpsen uit Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen volgden het leger naar de IJzer en namen deel aan sommige militaire operaties. Op 13 oktober 1914 werden ze definitief naar huis gestuurd. Op 17 juni 1920 plaatste een Koninklijk Besluit alle eenheden van de Burgerwacht op non-actief.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Sestertius: Severus Alexander 231 – 235 n.Chr.

Gevonden door Kris Van Den Berge

kris 2 kris 2.1

Materiaal: brons

Diameter: 26 mm

Gewicht: 21,31 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP ALEXANDER PIVS AVG

Keerzijde: Providentia staande naar links met in de rechterhand korenaren boven een modius en anker in de linkerhand. Tekst: PROVIDENTIA AVG in het veld S / C

Slagplaats: Rome

Lit: RIC IV 645; Cohen 509

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Brussel: schelling 1765

Gevonden door Geoffrey Van Osselaer

geoffrey1-800 geoffrey-800

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,31 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede een engelenhoofdje als muntteken voor Brussel.  Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP·G·HUN·BOH·R· Voluit: Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1765. Tekst: ARCH·AUS·DUX ( 1765 ) BURG·BRAB·C·FL· Voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: 

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 320.487

Maria Theresia van Oostenrijk

Lit: Vanhoudt II 821 BS

Gedetermineerd door Eric Aerts

Namen: dubbele mijt ca. na 1346 – 1391

Gevonden door Lean van Tilborg

lean1-800 lean1.1-800

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,97 gr

Voorzijde: In het veld in drie lijnen •G• / COm / •n• letters in kruisvorm geplaatst. Tekst: tussen twee parelcirkels: ✠ COMES x nAMVR x C, interpunctie twee liggende kruisjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een gebladerd kruis. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠  MOnETA x NAMVR.

Datum: z.j. ca. na 1346 – 1391.

Slagplaats: Namen

Opmerking: Nabootsing van een dubbele parisis volgens model van ca 1346, zie J Benders, RBN 2003, p. 233.

mark3-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2251; De Mey Namen 190; Chalon Namur 127

Gedetermineerd door rimidi

Fragment knoopkandelaar: eind 15e eeuw – begin 16e eeuw

Gevonden door Marco Evers

marco e1

Materiaal: koperlegering

Lengte: 160 mm

Gewicht:

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Evers

Denarius: Severus Alexander 226 n.Chr.

Gevonden door David Vandenbussche

david v1-800 david v1.1-800

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG

Keerzijde: Severus Alexander staande naar links, patera offerend boven altaar. Tekst: P M TR P V COS II P P

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 55; Sear 7899; RSC 289

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Brugge: ⅕ Filipsdaalder 1589

Gevonden door Tijl Aarts

tijl a1 tijl a1.1

Muntheer: Philips II als graaf van Vlaanderen, 1555-1598.

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 6 gr; uitgifte: 6,86 gr

Voorzijde: Buste blootshoofds van Philips II naar rechts. Tekst: •PHS•D:G•HISP•Z•REX•COMES•FLA• afsnede: 15 •89

Keerzijde: Gekroond wapenschild, met dat van Portugal, waaraan het juweel van het Gulden Vlies hangt, gelegen op een takkenkruis. Ter weerzijden een vuurijzer met vonken. Tekst: •DOMINVS•MIHI•ADIVTOR•

Datum: 1589

Muntteken:

Slagplaats: Brugge

tijl

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 316; van Gelder Hoc 212-7c; Vanhoudt New 367.BG

Bron voorbeeld: Jean Elsen veiling 137 (Brussel, Juni 2018) lot 537

Gedetermineerd door rimidi

Wartel van paardentuigage: 1100 – 1400

Gevonden door Sjoerd Hoogenkamp

sjoerd3 sjoerd3.1

sjoerd3.2

Materiaal: brons

Afmetingen: 42 mm / 44 mm

Gewicht: 45 gr

Referentie

Gedetermineerd door Sjoerd Hoogenkamp

Angelsaksische kruisfibula: 475 – 550

Gevonden door Sjoerd Hoogenkamp

sjoerd2

Materiaal: brons

Afmetingen: 33 mm / 38 mm

Gewicht: ?

Referentie

Gedetermineerd door Sjoerd Hoogenkamp

%d bloggers liken dit: